Direct naar inhoud

Onze partners

We werken actief met tal van organisaties samen om onze beleggingsprincipes in de praktijk te brengen en onze doelstellingen te realiseren. Voor een optimaal financieel en sociaal rendement. Onze institutionele en particuliere klanten profiteren daarvan.

Access to Medicine Foundation (ATMI)

Deze onafhankelijke NGO spoort farmaceutische bedrijven aan om zich in te spannen om toegang tot medicijnen te bevorderen, onder meer voor mensen voor wie medicijnen vaak te duur zijn. Cardano is founding father van ATMI.

Access to Nutrition Initiative (ATNI)

De Access to Nutrition Foundation is een onafhankelijke NGO die private bedrijven aanspoort om een bijdrage te leveren aan het adresseren van het wereldwijde voedselprobleem. Cardano is ondertekenaar van het ‘Access to Nutrition Index Investor Statement’.

As You Sow

As You Sow is een belangenbehartigingsorganisatie voor aandeelhouders die milieu- en sociale maatschappelijke verantwoordelijkheid bevordert door belangenbehartiging van aandeelhouders, coalitievorming en innovatieve juridische strategieën.

Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW)

Deze benchmark voor welzijn van boerderijdieren  (BBFAW) is de toonaangevende wereldwijde maatstaf voor welzijn van landbouwhuisdieren, beleidsverbintenis, prestaties en informatieverschaffing bij levensmiddelenbedrijven.

Carbon Disclosure Project (CDP)

CDP is een stichting die een internationaal verantwoordingssysteem (´disclosure system´) op milieu-impacts beheert voor beleggers, bedrijven, steden, staten en regio´s. Cardano voert engagements via CDP om disclosure door bedrijven te bevorderen.

Ceres Water Hub (Ceres)

De Water Hub is onderdeel van het Ceres Investor Network on Climate Risk and Sustainability. De Ceres Water Hub is een werkgroep gericht op het integreren van waterrisico’s in beleggingsportefeuilles. Cardano lanceerde samen met Ceres een watertoolkit voor beleggers: de eerste toolkit voor het beheer van waterrisico’s in beleggingsportefeuilles.

DNB Platform voor Duurzame Financiering

Cardano neemt actief deel aan drie van de zes werkgroepen binnen het Platform voor Duurzame Financiering: Werkgroep klimaatrisico’s; Werkgroep SDG impactmetingen; Werkgroep Platform Carbon Accounting Financials.

Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS)

Cardano is lid van DUFAS, de Dutch Fund and Asset Management Association; de belangenvereniging van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen, zowel retail als institutioneel.

DWM

Cardano werkt als fonds manager samen met DWM (Developing World Markets) in de rol van investment advisor in het Cardano Impact  Financial Inclusion Fund (I); dit met als doel de toegang tot financiële producten en diensten voor ondernemers in ontwikkelende landen te verbeteren.

Energy efficient Mortgages Action Plan (EeMAP)

Cardano is lid van EeMAP, een marktgericht initiatief dat zich richt op het ontwerpen en leveren van een “energie-efficiënte hypotheek”, die bedoeld is om particulier kapitaal te stimuleren en te kanaliseren voor investeringen in energie-efficiëntie.

Equileap

Equileap is een onafhankelijke, gespecialiseerde gegevensprovider met een breed scala aan genderstatistieken. Ze stellen Cardano in staat om betere investeringsbeslissingen te nemen met gegevens over gendergelijkheid op de werkvloer.

EU Community of Practice Finance @ Biodiversity

In deze werkgroep van Europese financiële instellingen worden ervaringen gedeeld rond het integreren van biodiversiteit in beleggingsbeslissingen. Daarnaast probeert de werkgroep uitdagingen te identificeren en te overbruggen, zoals het meetbaar maken van afhankelijkheid van en impact op biodiversiteit. Cardano zit in de werkgroep Finance en is vertegenwoordigd in de adviesraad.

Eumedion

Eumedion is de belangenbehartiger voor institutionele beleggers in Nederland en het forum voor corporate governance (goed ondernemingsbestuur) en duurzaamheid.

Fair Water Footprint Declaration

De Glasgow Declaration for Fair Water Footprints voor klimaatbestendig, inclusieve en duurzame ontwikkeling werd officieel ondertekend op 5 november 2021 tijdens COP 26. De verklaring verplicht de achterban om de komende tien jaar belangrijke en meetbare maatregelen te nemen. Cardano (voorheen ACTIAM ) heeft deze ‘declaration’ ondertekend.

Farm Animal Investment Risk & Return (FAIRR)

Het Farm Animal Investment Risk & Return zet dierenwelzijn op de ESG-agenda en probeert bewustzijn te creëren rond de materiële impact van dierenwelzijn-issues op portefeuilles.

Financial Inclusion Improves Sanitation and Health (FINISH)

Cardano is mede-initiatiefnemer van FINISH (Financial Inclusion Improves Sanitation and Health) in India in 2008. We gebruiken onze expertise in microfinanciering om FINISH te helpen bij de toegang tot gezondheidszorg en sanitaire voorzieningen. De lokale financiering van FINISH bedraagt inmiddels meer dan € 100 miljoen, waarvan € 50 miljoen via microfinanciering.

FMO

Cardano als fondsmanager werkt samen met FMO (Dutch Development Bank) in de rol van investment advisor in het Cardano-FMO SME Finance Fund I; dit met als doel de toegang tot MKB-kredieten in ontwikkelende landen te verbeteren.

Forest Stewardship Council (FSC)

Cardano heeft een partnerschap met Forest Stewardship Council om samen stappen te zetten op het gebied van kennisontwikkeling en tools in het bestrijden van ontbossing.

Global Impact Investing Network (GIIN)

Het GIIN wil de schaal en effectiviteit van impact investeringen vergroten. Cardano is sinds de oprichting van het GIIN actief lid en was tot 2017 onderdeel van de Investor Council.

Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)

GRESB houdt zich wereldwijd bezig met de duurzaamheidsprestaties van vastgoedportfolio’s. Institutionele beleggers kunnen deze benchmark onder meer gebruiken voor engagementactiviteiten.

Global Reporting Initiative (GRI)

Het Global Reporting Initiative (GRI) stelt richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving op. Cardano neemt deel in de werkgroep Water reporting standard review.

Green Praxis

Green Praxis streeft naar het maximaliseren van milieu- en economische voordelen door middel van duurzaam vegetatiebeheer en natuur gebaseerde oplossingen. Ook zijn ze betrokken bij de studie van flora en fauna met behulp van bio-akoestiek. Cardano werkt samen met Green Praxis om de biodiversiteitseffecten van haar investeringen beter te meten.

IDH: The Sustainable Trade Initiative

IDH, The Sustainable Trade Initiative werkt samen met bedrijven, financierders, overheden en het maatschappelijk middenveld om duurzame handel in wereldwijde waardeketens te realiseren. Cardano werkt samen met de IDH aan haar palmolie-programma en gebruikt de opgedane kennis in haar betrokkenheid bij bedrijven waarin wordt belegd.

Impact Institute

Het Impact Institute biedt organisaties tools, data, trainingen en diensten om impact te meten, te rapporteren en te beheren. Cardano heeft samen met het Impact Institute gewerkt aan het meer begrip krijgen van de impact van haar wereldwijde beleggingsportefeuilles op biodiversiteit en onderbetaling.

International Capital Market Association (ICMA)

ICMA fungeert als secretariaat van de Green Bond Principles (GBP), de Social Bond Principles (SBP), de Sustainability Bond Guidelines (SBG) en de Sustainability-Linked Bond Principles (SLBP), en biedt ondersteuning bij het adviseren over governance en andere kwesties.

Netherlands Advisory Board on impact investing (NAB)

De NAB is een onafhankelijke non-profit organisatie die als doel heeft de groei te versnellen en de effectiviteit van de markt voor impactbeleggen te verbeteren. Dit wordt bereikt door het bewustzijn van, het aanpakken van belemmeringen en het vertrouwen in beleggen met impact te vergroten.

Platform Carbon Accounting Financials (PCAF)

Cardano neemt deel aan PCAF sinds de oprichting in 2015 en lid van de DNB Werkgroep Platform Carbon Accounting Financials en lid van de DNB Werkgroep SDG Impactmeting. In PCAF werkt Cardano samen om een open-sourcemethodiek voor het meten van de CO2-voetafdruk van beleggingen en leningen te ontwikkelen en te verbeteren.

Platform for the Living Wage Financials

Het Platform Living Wage Financials (PLWF) is een alliantie van 19 financiële instellingen die bedrijven, waarin wordt geïnvesteerd, aanmoedigt en monitort om het niet betalen van leefbaar loon in wereldwijde toeleveringsketens aan te pakken. Cardano is lid van de werkgroep Kleding.

Principles For Responsible Investment (PRI)

Cardano onderschrijft de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties en is actief lid sinds de oprichting in 2006.

Satelligence

Cardano werkt samen met Satelligence, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste radarsatellietbeelden, geavanceerde machine learning en data-analyse om veranderingen in bosbedekking te detecteren.

Science Based Targets (SBTi)

Het SBTi houdt zich bezig met het behalen van de in het Klimaatakkoord van Parijs bepaalde klimaatdoelstellingen. Het SBTi werkt er met andere partijen waaronder Cardano aan om ruim binnen 2˚C opwarming van de aarde te blijven.

ShareAction

ShareAction werkt samen met investeerders om normen te definiëren voor verantwoord beleggen en betrokkenheid, met als doel normen en acceptatie te verhogen. Cardano neemt deel aan de Good Work Coalition en Healthy Markets Initiative.

Sustainalytics

Sustainalytics biedt screening- en ‘active ownership’-diensten die beleggers helpen bij het integreren van ESG-factoren in het proces van te nemen beleggingsbeslissingen.

Sustainability Standards Board (ISSB)

De International Sustainability Standards Board (ISSB) is een onafhankelijk orgaan uit de particuliere sector dat IFRS Sustainability Disclosure Standards (IFRS SDS) ontwikkelt en goedkeurt. De ISSB opereert onder toezicht van de IFRS Foundation.

Verbond van Verzekeraars (VVV)

Cardano helpt de klanten van haar moederbedrijf te voldoen aan de Code Duurzaam Beleggen zoals opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Daarnaast is Cardano betrokken bij het opstellen van IMVO-convenanten (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO)

De VBDO is de vereniging van beleggers in Nederland die zich specifiek richt op een duurzame samenleving. Het doel is het behartigen van de belangen van institutionele en particuliere beleggers die wensen bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.

World Resources Institute (WRI)

The World Resources Institute (WRI) is een internationaal onderzoeksbureau met als missie het bevorderen van omgevingsduurzaamheid, economische kansen, menselijke gezondheid en welzijn.