Skip to content

Legal en compliance

Privacyverklaringen

Cardano Risk Management B.V. verzamelt persoonsgegevens in haar hoedanigheid als werkgever, maar ook om haar bedrijf te kunnen uitoefenen. In onderstaande privacyverklaringen laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen.

Download hier de Privacy notice Clients and Business over hoe we omgaan met de persoonsgegevens die wij van onze klanten, zakelijke contactpersonen, leveranciers etc. verzamelen.

Download hier de Privacy notice Recruitment and Employee over hoe we omgaan met de persoonsgegevens die wij van onze medewerkers en sollicitanten verzamelen.

Opnemen van telefoongesprekken

Cardano neemt sommige inkomende en uitgaande telefoongesprekken op om te voldoen aan voor Cardano geldende wettelijke verplichtingen. Opnames van telefoongesprekken worden zonder nadere aankondiging of waarschuwingstoon gemaakt. Opnames zullen voor een termijn van minimaal 5 jaren worden bewaard. Indien u daarom verzoekt, zullen we kopieën van opnames van telefoongesprekken aan u ter beschikking stellen.

Behandeling van klachten

Download hier het document Behandeling van klachten voor meer informatie.

Cardano Execution Policy

Download hier de Cardano – Execution Policy November 2019.

MiFID-II RTS28: annual report

Download hier de MiFID-II RTS28 – annual 2019 report.

Download hier de MiFID-II RTS28 – annual 2018 report.

Cardano Group Pillar 3 Disclosure oktober 2020

Download hier de Cardano Group Pillar 3 Disclosure.

Beloningsbeleid Cardano

Beloningsbeleid met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico’s

Ons beloningsbeleid houdt rekening met de CEBS-richtlijnen voor beloningsbeleid en -praktijken en de beloningsrichtlijnen van de EBA, naast de vereisten van lokale regelgevende instanties. Het Remuneratie Comité (“Group Remuneration Committee”) van de Cardano Groep houdt toezicht op de naleving van ons beloningsbeleid.

Samenvatting Beloningsbeleid – Nederlands 

De prestaties van de collega’s worden beoordeeld aan de hand van de doelstellingen die aan het begin van het (prestatie)jaar voor elke medewerker zijn vastgesteld.

De persoonlijke doelstellingen zijn afgeleid van de bredere strategische bedrijfsdoelstellingen. Dit zorgt ervoor dat de prestaties van collega’s worden beoordeeld op basis van de bijdrage aan de strategische bedrijfsdoelstellingen, waaronder ons duurzaamheidinitiatief en -risicobeheersing. De persoonlijke doelstellingen bevatten minimaal een doelstelling met betrekking tot duurzaamheid.

Goed risicobeheer verhoogt de winst en de hoogte van de beschikbare winstdelingspool. De toekenning van een variabele beloning zal worden bijgesteld indien het risicobeheer door een werknemer of bedrijfseenheid op grove wijze faalt.

Op deze manier zorgt het beloningsbeleid ervoor dat de beloningsstrategieën van Cardano in lijn zijn met de bedrijfsstrategie, -risicoprofiel, en de risicobereidheid, en moedigt het werknemers niet aan om risico’s te nemen die in strijd zijn met de langetermijnbelangen van Cardano en/of onze klanten.

Naast het beloningsbeleid worden duurzaamheidsrisico’s beheerd via het beleid ten aanzien van reizen, uitgaven en duurzaamheid (de ‘Corporate Sustainability Policy’), alsmede via de afstemming van onze beleggingsaanpak en ons beleggingsbeleid op de wensen van klanten ten aanzien van duurzame beleggingen, ondersteund door de integratie van ESG in onze beleggingsanalyses, beslissingen en adviezen.

Bovenstaande zorgt ervoor dat duurzaamheidsrisicobeheer wordt geïntegreerd in de dagelijkse activiteiten van collega’s, of het nu gaat om reizen, het gebruik van technologie, beslissingen met betrekking tot de selectie van Cardano-kantoren, het beheren van ESG-risico’s in beleggingsportefeuilles of het ontwikkelen van strategieën die duurzaam beleggen omvatten.

Summary Remuneration Policy – English

Cardano Risk Management BV and Cardano Risk Management Limited have a Remuneration Policy. The Group Remuneration Committee oversees adherence to the Policy. As well as local regulatory requirements, the Remuneration Policy takes into account the CEBS Guidelines on Remuneration Policies and Practices and EBA remuneration guidelines.

Colleague performance is assessed against the objectives set at the start of the performance year for each employee. These colleague objectives are derived from the wider business strategic objectives. This ensures colleague performance is assessed based on contribution to the business strategic objectives including sustainability risk management. The colleague objectives contain at least one objective regarding sustainability.

Good risk management increases profit and the profit sharing pool available and profit share awards /  variable remuneration will be adjusted for a material failure of risk management by an employee or business unit. In this way the Remuneration Policy ensures that the remuneration strategies of Cardano Risk Management BV and Cardano Risk Management Limited are aligned with the corporate risk profile, risk appetite, and business strategy, and do not encourage employees to take risks that run counter to either Cardano’s or clients’ long-term interests.

In addition to the Remuneration Policy, sustainability risks are managed through the Corporate and Investment Sustainability policies and the alignment of our investment approach and policies with clients’ appetites for sustainable investment exposures underpinned by the integration of ESG risk management.

This ensures that sustainability risk management is integrated into colleagues day to day activity, whether it be approach to travel, the use of technology, decisions in respect to the selection of Cardano offices, managing ESG risks in investment portfolios or developing strategies that include sustainable investment exposures.

Download hier ons Beloningsbeleid 2019

 

Duurzaamheid policy’s & disclosures

 

Duurzaamheidsbeleid Cardano organisatie

“Duurzaamheid” verwijst naar het vermogen van een bedrijf om op lange termijn waarde te creëren voor klanten en andere belanghebbenden, wat leidt tot een duurzamere economie, milieu en samenleving in het algemeen. Cardano heeft altijd een duurzame mentaliteit gehad, in cultuur en strategie.

Onze ‘Corporate Sustainability Policy’ beschrijft het duurzaamheidsbeleid voor Cardano met betrekking tot ons bedrijf.

Download hier onze Corporate Sustainability Policy

Responsible Investment Policy

Integratie van ESG-risico’s in ons beleggingsbeleid – Nederlands

Cardano neemt risico’s en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) mee in al haar beleggingsanalyses, beslissingen en adviezen. Empirisch en academisch bewijs toont aan dat het incorporeren van ESG-risico’s leidt tot betere risico-gewogen rendementen. ESG-risico’s en ESG-kansen hebben echter op verschillende manieren invloed op beleggingsstrategieën.

Cardano ondersteunt de doelstellingen van beleidsmakers in het VK en de EU bij het financieren van duurzame groei. Het duurzaamheidsbeleid van Cardano weerspiegelt dat duurzaamheid een dynamisch concept is; met snel evoluerende beleidswijzigingen, technologische veranderingen en bedrijfs- en investeringspraktijken.

We zetten onze benadering van duurzaamheid uiteen in ons beleid, dat periodiek zal worden bijgewerkt om ervoor te zorgen dat Cardano voorop blijft lopen op het gebied van duurzaamheidsinnovatie. Bovendien ontwikkelt Cardano een benadering waarmee het daadwerkelijk een positieve bijdrage aan een duurzamere wereld kan leveren (‘real-world impact’). Dit is een opkomend werkterrein in de financiële sector, en we moedigen daarom klanten, managers, tegenpartijen en ngo’s aan om feedback te geven. We zullen tevens initiatieven van de sector om transparantie van belangrijke negatieve gevolgen op duurzaamheid te ontwikkelen, ondersteunen.

Transparency on the integration of sustainability risks in investment decision-making process – English

Cardano incorporates environmental, social and governance (ESG) risks and opportunities into all our investment analysis, decisions and advice. Empirical and academic evidence demonstrates that incorporating ESG risks leads to superior risk adjusted returns. ESG risks and opportunities impact investment strategies in different ways. Cardano incorporates the assessment of ESG risks and opportunities into all our investment activities, with a focus on the strategies for which ESG risks and opportunities have the highest potential impact. For more information on how Cardano assesses, monitors and manages ESG risks and opportunities, please see the Cardano sustainability policies below.

Cardano supports the aims of UK and EU policymakers in financing sustainable growth. The Cardano sustainability policies reflect that sustainability is a dynamic concept; with fast-evolving policy change, technology change, and corporate and investment practice. We set out our approach to sustainability through our policies, which will be periodically updated to ensure Cardano is at the forefront of sustainability innovation. In addition, Cardano is developing its approach to positive real-world sustainability impact. This is an emerging area of work in the financial industry, and we encourage feedback from our clients, managers, counterparties and NGOs and we will support industry initiatives to develop meaningful principal adverse impact disclosures.

Download hier onze Responsible Investment Policy

Engagement Policy

Engagement beleid – Nederlands

Dit beleid beschrijft op welke wijze Cardano invulling geeft aan engagement. Wij merken hierbij op dat de scope van onze engagement beperkt is, aangezien onze beleggingsdienstverlening is beperkt tot Liquidity Driven Investing (LDI) en het implementeren van Overlay strategieën (derivaten).

Engagement Policy – English

This Policy sets out how Cardano promotes engagement. Note that the scope is limited, as the services Cardano provides are limited to Liability Driven Investing (LDI) and overlay strategies (derivatives).

Download hier onze Engagement Policy

SFDR ‘adverse impact’-verklaring

Geen rekening houden met negatieve gevolgen – Nederlands

Momenteel houdt Cardano geen rekening met de negatieve gevolgen van haar beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren.

De financiële instrumenten waarin wij namens onze klanten beleggen zijn derivaten, staatsobligaties, staatgerelateerde obligaties, leningen, cash funds en covered bonds. Gezien de aard van deze financiële instrumenten zijn wij van mening dat de negatieve impact van onze beleggingsbeslissingen op duurzaamheid als klein kan worden beschouwd. Cardano belegt niet rechtstreeks in aandelen of bedrijfsobligaties.

Cardano is van plan om de belangrijkste ongunstige effecten van haar beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren (‘adverse impacts’) uiterlijk op 30 december 2022 te publiceren.

No consideration of sustainability adverse impacts – English

Currently Cardano does not consider the adverse impacts of its investment decisions on sustainability factors.

The financial instruments we invest in on behalf of our clients are derivatives, government bonds and  covered bonds. Given the nature of these financial instruments we believe the adverse sustainability impact of our investment decisions can be considered low. Cardano does not undertake direct investments in equities or corporate credit.

Cardano intends to publish the principal adverse impact of its investment decisions on sustainability factors by 30th of December 2022 at the latest.