Direct naar inhoud

Legal & Compliance Cardano Risk Management B.V.

Privacyverklaringen

Cardano Risk Management B.V. verzamelt persoonsgegevens in haar hoedanigheid als werkgever, maar ook om haar bedrijf te kunnen uitoefenen. In onderstaande privacyverklaringen laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen.

Download hier de Privacy notice Clients and Business over hoe we omgaan met de persoonsgegevens die wij van onze klanten, zakelijke contactpersonen, leveranciers etc. verzamelen.

Download hier de Privacy notice Recruitment and Employee.

Opnemen van telefoongesprekken

Cardano neemt sommige inkomende en uitgaande telefoongesprekken op om te voldoen aan voor Cardano geldende wettelijke verplichtingen. Opnames van telefoongesprekken worden zonder nadere aankondiging of waarschuwingstoon gemaakt. Opnames zullen voor een termijn van minimaal 5 jaren worden bewaard. Indien u daarom verzoekt, zullen we kopieën van opnames van telefoongesprekken aan u ter beschikking stellen.

Behandeling van klachten

Download hier het document Behandeling van klachten voor meer informatie.

Cardano Execution Policy

Download hier de Cardano – Execution Policy April 2021.

Cardano Group Code of Conduct

Download hier de Cardano Group Code of Conduct.

MiFID-II RTS28: annual report

Download hier de MiFID-II RTS28 – annual 2022 report.

Download hier de MiFID-II RTS28 – annual 2021 report.

Cardano Risk Management BV Disclosures June 2022

Download hier de Cardano Disclosures.

WSW Allocation Policy

Download hier de WSW Allocation Policy.

Beloningsbeleid Cardano

Beloningsbeleid met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico’s

Ons beloningsbeleid houdt rekening met de CEBS-richtlijnen voor beloningsbeleid en -praktijken en de beloningsrichtlijnen van de EBA, naast de vereisten van lokale regelgevende instanties. Het Remuneratie Comité (“Group Remuneration Committee”) van de Cardano Groep houdt toezicht op de naleving van ons beloningsbeleid.

Samenvatting Beloningsbeleid – Nederlands 

De prestaties van de collega’s worden beoordeeld aan de hand van de doelstellingen die aan het begin van het (prestatie)jaar voor elke medewerker zijn vastgesteld.

De persoonlijke doelstellingen zijn afgeleid van de bredere strategische bedrijfsdoelstellingen. Dit zorgt ervoor dat de prestaties van collega’s worden beoordeeld op basis van de bijdrage aan de strategische bedrijfsdoelstellingen, waaronder ons duurzaamheidinitiatief en -risicobeheersing. De persoonlijke doelstellingen bevatten minimaal een doelstelling met betrekking tot duurzaamheid.

Goed risicobeheer verhoogt de winst en de hoogte van de beschikbare winstdelingspool. De toekenning van een variabele beloning zal worden bijgesteld indien het risicobeheer door een werknemer of bedrijfseenheid op grove wijze faalt.

Op deze manier zorgt het beloningsbeleid ervoor dat de beloningsstrategieën van Cardano in lijn zijn met de bedrijfsstrategie, -risicoprofiel, en de risicobereidheid, en moedigt het werknemers niet aan om risico’s te nemen die in strijd zijn met de langetermijnbelangen van Cardano en/of onze klanten.

Naast het beloningsbeleid worden duurzaamheidsrisico’s beheerd via het beleid ten aanzien van reizen, uitgaven en duurzaamheid (de ‘Corporate Sustainability Policy’), alsmede via de afstemming van onze beleggingsaanpak en ons beleggingsbeleid op de wensen van klanten ten aanzien van duurzame beleggingen, ondersteund door de integratie van ESG in onze beleggingsanalyses, beslissingen en adviezen.

Bovenstaande zorgt ervoor dat duurzaamheidsrisicobeheer wordt geïntegreerd in de dagelijkse activiteiten van collega’s, of het nu gaat om reizen, het gebruik van technologie, beslissingen met betrekking tot de selectie van Cardano-kantoren, het beheren van ESG-risico’s in beleggingsportefeuilles of het ontwikkelen van strategieën die duurzaam beleggen omvatten.

Summary Remuneration Policy – English

Cardano Risk Management BV and Cardano Risk Management Limited have a Remuneration Policy. The Group Remuneration Committee oversees adherence to the Policy. As well as local regulatory requirements, the Remuneration Policy takes into account the CEBS Guidelines on Remuneration Policies and Practices and EBA remuneration guidelines.

Colleague performance is assessed against the objectives set at the start of the performance year for each employee. These colleague objectives are derived from the wider business strategic objectives. This ensures colleague performance is assessed based on contribution to the business strategic objectives including sustainability risk management. The colleague objectives contain at least one objective regarding sustainability.

Good risk management increases profit and the profit sharing pool available and profit share awards /  variable remuneration will be adjusted for a material failure of risk management by an employee or business unit. In this way the Remuneration Policy ensures that the remuneration strategies of Cardano Risk Management BV and Cardano Risk Management Limited are aligned with the corporate risk profile, risk appetite, and business strategy, and do not encourage employees to take risks that run counter to either Cardano’s or clients’ long-term interests.

In addition to the Remuneration Policy, sustainability risks are managed through the Corporate and Investment Sustainability policies and the alignment of our investment approach and policies with clients’ appetites for sustainable investment exposures underpinned by the integration of ESG risk management.

This ensures that sustainability risk management is integrated into colleagues day to day activity, whether it be approach to travel, the use of technology, decisions in respect to the selection of Cardano offices, managing ESG risks in investment portfolios or developing strategies that include sustainable investment exposures.

Download hier het volledige Beloningsbeleid 2022.