Direct naar inhoud

Wijziging beleggingsbeleid Zwitserleven Duration fondsen

Op 22 mei 2023 heeft Cardano een aantal wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de beleggingsstructuur, het beleggingsbeleid en het duurzaamheidsbeleid van het Zwitserleven Medium Duration Fonds, het Zwitserleven Long Duration Fonds en het Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds (de ‘Duration fondsen’).

Deze wijzigingen zijn ontstaan vanuit duurzaamheidswensen en de zoektocht naar een manier om verplichtingen beter te kunnen afstemmen op de kasstroomprofielen in het fonds.

Aanpassing beleggingsstructuur

De Fondsen belegden direct in obligaties, rentederivaten, geldmarktinstrumenten en rechten van deelneming in geldmarktfondsen. De beleggingsstructuur van de Fondsen wijzigt in die zin dat de Fondsen vanaf 22 mei 2023 indirect via onderliggende beleggingsinstellingen wordt belegd, via subfondsen die onderdeel vormen van het paraplufonds Cardano Fixed Income Funds, te weten:

  • Cardano Medium Duration Fund
  • Cardano Long Duration Fund
  • Cardano Ultra Long Duration Fund

Ook is de fondsstructuur aangepast, waardoor het mogelijk is dat andere beleggers naast Zwitserleven (en haar deelnemers/polishouders) in de fondsen gaan participeren.

Aanpassing beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid is in een aantal opzichten gewijzigd voor de onderliggende beleggingsinstellingen. De wijzigingen vonden plaats op het beheer van het renterisico, het kredietrisico en het liquiditeitsrisico.

Renterisicobeheer

De beoogde aanpassing in het beheer van het renterisico is in sterkere mate gericht op het beter beheersen van het renterisico ten opzichte van verplichtingen. Een verdere aanpassing in het renterisicobeleid betreft het alloceren van de kasstromen naar de looptijdsegmenten. Deze kasstromen worden per 22 mei 2023 opnieuw geactualiseerd, rekening houdend met de verplichtingen van verzekeraars en pensioenfondsen.

Kredietrisico

Er worden nieuwe restricties ten aanzien van de minimale gemiddelde rating en maximale gewichten opgenomen. Voor staatsobligaties gelden vanaf 22 mei 2023 minimale en maximale gewichten op basis van gemiddelde ratings.

Liquiditeitsrisico

De Fondsen en daarmee de onderliggende beleggingsinstellingen dienen op elk moment te kunnen beschikken over een voldoende liquiditeit, zowel onder normale marktomstandigheden als onder stress scenario’s.

Duurzaamheidsbeleid

Bovendien zijn de Fondsen verder verduurzaamd door het introduceren van een doelstelling voor het aan te houden percentage duurzame beleggingen. Per 22 mei 2023 geldt een doelstelling om 20% aan te houden in zogeheten groene, sociale of duurzame obligaties, te meten over het deel van de beleggingsportefeuille dat in obligaties is belegd. Het minimumpercentage van de obligatieportefeuille dat in groene, sociale of duurzame obligaties is belegd bedraagt daarbij 10%.

Meer informatie

Meer informatie omtrent deze wijzigingen vindt u in de toelichting. De wijzigingen zijn ook vastgelegd in het addendum bij het prospectus van de Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.