Direct naar inhoud

Reactie gesloten fondsen samen met Cardano op Wet Toekomst Pensioenen

Cardano heeft twee reacties ingezonden op de consultatie van het wetsontwerp voor het nieuwe pensioenstelsel. De tweede reactie is een gezamenlijk initiatief met een aantal gesloten fondsen.

Deze volledige reactie is hier te lezen.

Hieronder vind je de highlights:

Er zullen gesloten pensioenfondsen zijn die niet invaren. Voor deze fondsen blijven de wettelijke eisen in het huidige financieel toetsingskader gelden.

De 5-tal gesloten fondsen zien daarom twee aandachtspunten in de Wet toekomst pensioen:

  • Het eerste aandachtspunt voor gesloten fondsen is dat het FTK een toeslagdrempel heeft bij 110% dekkingsgraad. Dit betekent dat ze pas mogen indexeren bij een dekkingsgraad van boven minimaal 110%. Het is mogelijk dat de toeslagdrempel bij sommige gesloten fondsen op gespannen voet komt te staan met evenwichtige belangenafweging. Deze toeslagdrempel kan verhinderen dat de resterende buffer van een gesloten pensioenfonds op evenwichtige wijze kan worden toebedeeld over de tijd, en daarmee over de verschillende leeftijdsgroepen van een gesloten fonds. Specifiek vrezen ze dat oudere gepensioneerden erbij in kunnen schieten als de huidige indexatieregels onverkort blijven gelden, en dat het fonds tegen het einde van de looptijd met een overschot blijft zitten.
  • Het tweede aandachtspunt voor gesloten fondsen die achterblijven in het FTK, is dat in veel van de bestaande gesloten regelingen nog een groep arbeidsongeschikte deelnemers is achtergebleven. Hierdoor geldt dat deze gesloten pensioenregelingen in de praktijk – strikt genomen – niet helemaal gesloten zijn. Dit vanwege de premievrije pensioenopbouw voor deze achtergebleven arbeidsongeschikte deelnemers. Vanwege het nieuwe pensioenstelsel zou voor deze groep de premievrije opbouw moeten worden omgevormd naar een opbouw op basis van (beschikbare) premie.
    Echter, de inspanningen en kosten hiervoor zouden buiten alle proporties zijn ten opzichte van het beoogde doel. We vragen de wetgever om te kijken naar een pragmatische oplossing.

Pensioen Pro gaat in dit artikel dieper samen met de gesloten fondsen dieper in op deze aandachtspunten.