Straight to content

Maatschappelijk verantwoord beleggen – vier trends

Op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen zien we op dit moment vier trends die de aandacht van institutionele beleggers vragen. Karin Pasha legt je uit welke dat zijn.

Op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen vragen vier trends de aandacht van institutionele beleggers. Ten eerste is er de alom gevoelde urgentie rond de gevolgen van de klimaatverandering. Daarnaast is er de toenemende aandacht voor mensenrechten. Ook de beperkte kwaliteit van ESG-data vergt steeds meer aandacht. Tot slot neemt de regelgeving op het gebied van duurzaamheid fors toe.

Trend 1

De klimaatcrisis

De urgentie van de klimaattransitie is geland bij investeerders. Het bewustzijn groeit rond de dringende noodzaak om de vernietiging van de natuur en de opwarming van de aarde te vertragen en stoppen.

Investeerders committeren zich steeds meer aan de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs. De belangrijkste afspraak is dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden Celsius mag stijgen – met 1,5 graad als streefwaarde – ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Dit vertaalt zich in de doelstelling om in 2050 de CO2-uitstoot volledig afgebouwd te hebben om de opwarming van de aarde te beperken.

Voor het bereiken van deze doelstelling zijn betekenisvolle tussentijdse doelen nodig. Hier komt de derde trend, de data-uitdaging, om de hoek kijken. Investeerders zijn nodig voor het financieren van de groene economische activiteiten waarmee de klimaatdoelstellingen te behalen zijn. Vanuit institutionele investeerders groeit de belangstelling hiervoor. Daarnaast voeren de deelnemers van Nederlandse pensioenfondsen de druk op om grote stappen te zetten op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Zij vragen en verwachten groene en sociale investeringen van hun pensioenfonds.

Bron: wwf – https://wwf.panda.org/discover/our_focus/climate_and_energy_practice/ipcc152/?

Trend 2

Aandacht voor mensenrechten wint terrein

In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN is vastgelegd wat ieder mens redelijkerwijs mag verwachten op het gebied van mensenrechten. Toch zijn er nog opmerkelijk weinig mensen die deze rechten daadwerkelijk genieten. Wel neemt de zichtbaarheid en aandacht rond mensenrechtenkwesties toe, inclusief de rol die hierin van bedrijven en hun investeerders verwacht mag worden. Zo dienen zij de mensenrechten te respecteren en te ondersteunen en schendingen van de mensenrechten te vermijden.

Belanghebbenden zoals werknemers, begunstigden, klanten, overheden en de samenleving in het algemeen vragen steeds vaker dat investeerders bij hun besluitvorming rekening houden met mensenrechtenkwesties. Sinds de ontwikkeling van de UN Guiding Principles on Business and Human Rights in 2011 wordt het steeds duidelijker dat de aandacht voor mensenrechten bij investeringen van fundamenteel belang is voor verbeteringen op het gebied van milieu, maatschappij en governance.

Implementeren van de UN Guiding Principles on Business and Human Rights in alle bedrijfs- en investeringsactiviteiten kan ​​essentieel bijdragen aan het bereiken van de door de VN gestelde doelen voor duurzame ontwikkeling en daarmee duidelijke verbeteringen opleveren voor mens, planeet en welvaart. Dit besef dringt steeds meer door. Aandacht voor mensenrechten stijgt op de agenda van pensioenfondsen, getuige ook de brede gedragenheid van het IMVB-convenant.

Trend 3

De kwaliteit van ESG-data is een groot probleem

Investeerders hebben tijdige en nauwkeurige duurzaamheidsgegevens en -methodes nodig die consistent zijn binnen de sector, de portefeuille, tussen landen en de tijdreeksen. Dit is een enorme, maar noodzakelijk uitdaging. Alleen met het stellen en meten van kwantitatieve doelen is de strijd tegen greenwashing aan te gaan.

Datakwaliteit verbetert in hoog tempo. De transparantie in de waardeketen verbetert, de dekking van bedrijven wordt beter, methodes worden uitgewerkt en doorontwikkeld. Voor de consistentie is samenwerking tussen toezichthouders en marktdeelnemers een vereiste.

De urgentie voor het verhogen van ESG-datakwaliteit is in het licht van de klimaatcrisis echter groter dan ooit. Dit vergt niet aflatende aandacht en inspanningen van alle partijen.

Trend 4

Forse toename van regelgeving

Het is onvermijdelijk dat beleidmakers en begunstigden de komende jaren meer van institutionele beleggers gaan eisen als het gaat om het ondersteunen van duurzaam beleggen en voorkomen van greenwashing.

Het aantal beleidsinterventies neemt exponentieel toe, zo leert Figuur 1. Zelfs als beleggers er niet van overtuigd zijn dat duurzaam beleggen nodig is om aanzienlijke onzekerheden en risico’s te voorkomen, worden ze door regelgeving gedwongen transparant te zijn over ESG-issues.

Figuur 1: Cumulatief aantal ESG-gerelateerde beleidsinterventies per jaar

Bron: Intergovernmental Panel on Climate Change; Mitigation Pathways Compatible with 1.5°C in the Context of Sustainable Development

Dit jaar vinden enkele belangrijke gebeurtenissen plaats op het gebied van ESG-regelgeving:

  • De VN-conferentie over klimaatverandering COP26, georganiseerd door het VK, vindt begin november plaats. Hier zullen landen het klimaatakkoord van Parijs ratificeren. Deze conferentie krijgt naar verwachting veel aandacht van institutionele beleggers.
  • Het EU-actieplan voor duurzame financiering. Naar verwachting zal de EU in mei of juni haar herziene actieplan voor duurzame financiering publiceren. Hierin wordt naar verwachting veel aandacht besteed aan mensenrechten.
  • Het Amerikaanse klimaatbeleid krijgt met het aantreden van president Joe Biden een positieve impuls en internationaal commitment.