Direct naar inhoud

Écht duurzaam investeren leidt tot real world impact

Cardano werd ruim twintig jaar geleden opgericht vanuit de overtuiging dat in een onzekere en onvoorspelbare wereld iedereen moet kunnen rekenen op een rechtvaardig pensioen. Onze missie gaat verder dan het veiligstellen van een financieel goede oude dag voor mensen. We zien het als onze opdracht om er structureel aan bij te dragen dat die goede oude dag kan worden geleefd in een rechtvaardige, veilige samenleving op een gezonde planeet.

Vrouw in futuristisch oog

We realiseren ons dat we als relatief kleine speler in de wereldwijde financiële sector wellicht een beperkte rol spelen. Maar, we weten óók dat wij de intrinsieke kracht hebben om juist op het gebied van risicomanagement voor pensioenfondsen het verschil te maken en dat we daarbij een inspirerend voorbeeld kunnen zijn voor anderen. Wij staan als Cardano voor het realiseren van real world impact, waarbij de UN Sustainable Development Goals (SDG’s) ons startpunt zijn voor het definieren van dit principe. Dit vormt het uitgangspunt voor al onze investeringsoplossingen die zijn gericht op positief rendement op de lange termijn.

De klimaatcrisis: aanjager ingrijpende verandering wereldwijde economische systeem

Het adagium van Cardano was en is dat we leven in een complexe en onzekere wereld. Een wereld dus waarin niemand de toekomst kan voorspellen. Vanuit dat inzicht gebruiken we sinds jaar en dag verschillende mogelijke toekomstscenario’s om te toetsen hoe robuust onze beleggingen in die verschillende scenario’s zijn. Het zijn scenario’s die we ‘in het nu’ vaak moeilijk voorstelbaar vinden, die soms een hoog abstractieniveau hebben, maar die wel degelijk realiteit kunnen worden. Anderhalf jaar geleden was bijvoorbeeld een pandemie nog een van die moeilijk te doorleven scenario’s. Vijf jaar geleden hadden we nog moeite om ons de alarmerend snelle opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan voor te stellen. Wat een pandemie voor de wereld betekent kunnen we ons nu helaas maar al te goed voorstellen. Maar ook de klimaatcrisis valt inmiddels niet meer te relativeren, noch te ontkennen. De toekomstscenario’s gaan al lang niet meer over de vraag óf er een klimaatcrisis komt, maar in welke mate en met welke (economische) gevolgen we dan rekening moeten houden en hoe we ons beleid daarop kunnen aanpassen.

De impact van de klimaatcrisis is immens. We staan aan het begin van een historische kanteling van tijdperken waarin de klimaatcrisis aanjager is van een ingrijpende verandering van het wereldwijde economische systeem. Het Klimaatverdrag van Parijs markeert een onomkeerbare beweging waarin overheden met wet- en regelgeving veranderingen zullen afdwingen. Een beweging waarin investeerders, zeker invloedrijke institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, een drijvende kracht zullen zijn in het versnellen en effectueren van die veranderingen. Dit door het aanwenden van hun invloed op bijvoorbeeld ondernemingsbesturen en het doelgericht investeren in innovatieve duurzame technologie en financiële producten zoals green bonds. Cardano heeft zich gecommiteerd aan het Klimaatverdrag: we investeren in overeenstemming met een netto-nuluitstoot van broeikasgassen tegen 2050, met ambitieuze tussentijdse doelstellingen.

We investeren in overeenstemming met een netto-nuluitstoot van broeikasgassen tegen 2050, met ambitieuze tussentijdse doelstellingen.

Risicomanagement: de klimaatcrisis benaderd als complex probleem

Als Cardano benaderen we de klimaatverandering als een complex probleem. We weten bijvoorbeeld weliswaar zeker dat de aarde opwarmt, maar we kunnen de lokale gevolgen niet voorspellen. Als langetermijnbeleggers van pensioenen moeten we ons voorstellen wat er met de beleggingen in onze portefeuille kan gebeuren aan de hand van uiteenlopende scenario’s. Dit betekent dat we rekening moeten houden met tegengestelde standpunten en onszelf moeten uitdagen door het ondenkbare te denken. We moeten de verschillende scenario’s op microniveau doorleven en nadenken over wat we nu al kunnen doen om met de risico’s om te gaan.

Daarbij komen vragen naar voren als: Hoe kun je je portefeuille aanpassen zodat je positief bijdraagt aan het Klimaatverdrag van Parijs? Hoe maak je de portefeuille CO2-neutraal. Met simpelweg desinvesteren verander je in feite niets en maak je dus geen impact. Maar hoe creëer je die impact dan wel?

We moeten in onze scenario’s ook anticiperen op negatievere scenario’s. Stel dat het ons niet lukt om het tij te keren. Welke effecten kan dat hebben op people, planet en profit en hoe kan dit doorwerken in de portefeuilles? Hoe bereid je je hierop voor?

Financieel systeem dat bijdraagt aan de kwaliteit van leven voor gepensioneerden

Een rechtvaardige samenleving waarin het financieel systeem bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Dit is letterlijk de eerste zin van Cardano’s missie en vormt in essentie het uitgangspunt voor alles wat we doen. Vanuit het perspectief van duurzaam investeren bakenen we de definitie van een rechtvaardige samenleving niet af binnen ons eigen domein. Onze ultieme doelstelling is weliswaar het aantoonbaar bijdragen aan een goede financiële oude dag voor de deelnemers van pensioenfondsen; de wijze waarop die opbrengst wordt gerealiseerd vinden we minstens zo belangrijk en – in het verlengde daarvan – hoe de wereld waarin volgende generaties van hun pensioen genieten eruit ziet. We beseffen dat we als investeerders daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op corporate- en overheidsbeleid op het gebied van arbeidsomstandigheden, diversiteit en inclusiviteit. Uiteraard volgen we hierbij ook de ESG-doelen die veel van onze klanten in hun strategie hebben opgenomen.

man aan het werk in rijstveld

Sinds 2007 zetten we onze expertise in voor duurzame ontwikkeling van ontwikkelingslanden

Al ruim dertien jaar zet Cardano structureel expertise op het gebied van financieel risicomanagement gericht in voor de duurzame ontwikkeling van emerging markets. Deze activiteiten zijn in 2010 ondergebracht in Cardano Development. De missie van deze onafhankelijke foundation is simpel: een stabiel inkomen voor huishoudens en bedrijven in ontwikkelingslanden. Het TCX-fonds waarmee Cardano Development begon is uitgegroeid tot het grootste samenwerkingsplatform voor ontwikkelingsbanken ter wereld op transactioneel gebied.

Cardano Development beheert op dit moment naast TCX nog zes fondsen die elk innovatieve oplossingen bieden voor risicobeheer van financiële producten. De investeringen in de fondsen genereren naast een financieel rendement ook meetbare gunstige sociale of ecologische impact. Daarmee is Cardano Development volgens de officiële definitie een illustratief voorbeeld van een impact investor. In de praktijk blijkt dat de institutionele dekking door Cardano Group daarbij vaak het verschil maakt. De combinatie maakt dat conservatieve, risico-averse instituten zoals wereldbanken zaken met Cardano Development durven doen.

Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaam beleggen een positief effect zal hebben op financieel rendement

Het is op dit moment nog vaak de olifant in de kamer in gesprekken met opdrachtgevers: als de focus louter ligt op duurzaam investeren, lopen we dan niet het risico dat we inleveren op financieel rendement? We zijn ervan overtuigd dat duurzame bedrijven en overheden op de lange termijn lagere risicoprofielen zullen hebben en een hogere groeipotentie dan minder duurzame. En daarmee een betere belegging zijn.

Voor vastrentede waardeportefeuilles ligt het wellicht iets genuanceerder dan voor bijvoorbeeld aandelen. De focus in de opdracht die wij van onze klanten krijgen, ligt op het afdekken van risico’s. De financiële opbrengst van onze portfolio’s is dus essentieel en we proeven soms nog wat aarzeling om ook in dit deel van hun portefeuilles duurzaamheidsprincipes onverkort onderdeel te laten zijn van de opdracht. Wij gaan hierover actief in gesprek met onze klanten.

Bovendien voorzien we dat de door de klimaatcrisis aangejaagde transitie van het wereldwijde economische systeem naar een duurzaam model, zal leiden tot nieuwe, innovatieve beleggingsstrategieën waarin andere asset categorieën dan we gewend zijn een belangrijke rol spelen. Maar we beperken ons niet alleen tot de klimaatcrisis. Duurzaam beleggen is ook beleggen in sociale obligaties. Zo investeren we in het SURE-programma van de EU dat is gericht op behoud van banen en om werknemers en zelfstandigen in de EU te beschermen tegen werkloosheid en inkomstenverlies.

Van purpose naar practise: zo brengen we het in de praktijk

We geloven in de kracht van het collectief. Door samen te werken met onze klanten die staan voor dezelfde eindwaarden als wij en met collective initiatieven in de markt – zoals PRI, ICMA, PCAF, IIGCC, Climate Action 100+ – kunnen we verantwoord onze principes en daaruit voortvloeiende beleggingsstrategieën toepassen en implementeren. De kracht en invloed van institutionele beleggers is immens. Wij bieden graag de juiste instrumenten, oplossingen en argumenten om een visie niet alleen uit te dragen, maar ook concreet te materialiseren.

Karin Pasha

Auteur

Karin Pasha
Head Sustainability Cardano NL