Direct naar inhoud

ACTIAM lanceert engagementprogramma in de strijd tegen ontbossing

In de strijd tegen ontbossing lanceert ACTIAM een engagementprogramma ondersteund door satellietbeelden gericht op ontbossingsvrije toeleveringsketens. Door dit initiatief kan de vermogensbeheerder, samen met andere beleggers, meer inzicht krijgen in de toeleveringsketens van de ondernemingen waarin zij beleggen. Met behulp van satelliettechnologie kan inzichtelijk worden gemaakt of en waar in de toeleveringsketen ontbossing plaatsvindt en welke concrete actie de bedrijven nemen om dit tegen te gaan.

Het verlies aan biodiversiteit door ontbossing vormt één van de grootste maatschappelijke en economische risico’s. De Nederlandsche Bank heeft onlangs de omvang van de risico’s van biodiversiteitsverlies voor de Nederlandse financiële sector berekend. Uit die berekeningen blijkt Nederlandse financiële instellingen wereldwijd voor € 510 miljard financieringen hebben uitstaan bij bedrijven die afhankelijk zijn van ecosystemen. Meer regulering zal naar verwachting gevolgen hebben voor zowel bedrijven als beleggers, met de EU-taxonomie en Britse wetgeving op het gebied van schone toeleveringsketens als twee van de belangrijkste actuele ontwikkelingen op dit gebied. Dennis van der Putten, Director Sustainability & Corporate Strategy bij ACTIAM, benadrukt dat door de aandacht voor deze financiële risico’s beleggers zich meer bewust zijn van het belang van risicoanalyse en risicobeheer met betrekking tot ontbossing: “Voor beleggers is het cruciaal dat toeleveringsketens van bedrijven herleidbaar en transparant zijn, om zo risico’s van ontbossing in hun portefeuilles te herkennen en waar mogelijk te beperken.”

Gebrek aan transparantie

Toch blijkt het voor bedrijven in de praktijk niet eenvoudig om te bepalen waar in hun agrarische toeleveringsketens sprake is van ontbossing door een gebrek aan transparantie. Dit betekent ook dat beleggers de risico’s van ontbossing in hun portefeuilles moeilijk kunnen opsporen. ACTIAM’s initiatief ‘Satellite-based engagements towards No-deforestation’ wordt gelanceerd ter ondersteuning van de ambitie van ACTIAM ten aanzien van landgebruik: een eind aan ontbossing in 2030. Van der Putten: “We richten ons in de eerste fase op een groep bedrijven die we hebben onderverdeeld in twee groepen: een groep die geen controle uitoefent op het punt van herleidbaarheid of geen lijsten van toeleveranciers openbaar maakt. We vragen deze bedrijven meetbare doelen te formuleren, in samenwerking met hun leveranciers, om ontbossing tegen te gaan en duidelijkheid te verschaffen over de stappen die zij nemen om de keten transparanter te maken. De andere groep ondernemingen zijn via hun toeleveringsketen verbonden met de palmoliesector in Maleisië en daarmee met gevallen van ontbossing in het afgelopen jaar, zoals te zien is op onze satellietbeelden. De tweede groep wordt verzocht hier iets aan te doen en de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. In de toekomst zullen meer toeleveringsketens van andere landbouwgrondstoffen en regio’s aan ons initiatief worden toegevoegd.”

Optische en radarsatellietbeelden

Een belangrijk aspect van het engagementprogramma is om te controleren of bedrijven de vastgestelde doelen halen. Op dit punt werkt ACTIAM samen met geodata-analytics-bedrijf Satelligence. Radar- en optische satellietbeelden stellen ACTIAM in staat tot het opsporen, valideren en kwantificeren van veranderingen in vegetatie in natuurgebieden, die vervolgens aan de hand van publieke data over toeleveringsketens in verband kunnen worden gebracht met bedrijven. De beelden geven beleggers inzicht in de door die bedrijven geboekte vooruitgang.

ACTIAM nodigt andere investeerders (asset owners en asset managers) uit mee te doen aan dit engagementprogramma en deel te nemen aan gesprekken met ondernemingen in de strijd tegen ontbossing. De groep beleggers zal, samen met kennispartners, een tijdpad en doelen bepalen. ACTIAM zal het programma coördineren en de contacten en gesprekken met de betrokken ondernemingen begeleiden, waaronder het toezicht houden op de door deze bedrijven geboekte vooruitgang ten aanzien van de gestelde doelen, inclusief het tijdig rapporteren aan de desbetreffende stakeholders.