Direct naar inhoud

Ons plan van aanpak voor de klimaatcrisis

Duurzaamheid was altijd al een belangrijke pilaar van onze bedrijfscultuur en de manier waarop wij ondernemen. Duurzaamheid is ons uitgangspunt. Wij beleggen duurzaam omdat dit de juiste keuze is.

De wereldeconomie staat voor de grootste fundamentele uitdaging ooit: de klimaatcrisis. Hiermee doelen we op de opwarming van de aarde en de daaruit voortvloeiende toename van het aantal extreme weersverschijnselen als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen.

Ondanks dat recentelijk flinke stappen zijn gezet, blijft het optreden van overheden om de klimaatcrisis te bestrijden tot nu toe onder de maat. Klimaatverandering is inmiddels een welbekend en goed geïntegreerd concept binnen de financiële markten. Het is een financieel risico vanwege de transitie- en klimaatgerelateerde risico’s, alsook een investeringsverplichting omdat de manier waarop we kapitaal aanwenden de klimaatdoelstellingen ondersteunt of belemmert.

Onze aanpak

oude brede boom met veel takken

Wij zijn toegewijd

Wij steunen het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot +1,5°C, vergeleken met het niveau van voor de industriële revolutie. Wij doen dit door in onze beleggingsportefeuilles in 2050 netto-nul uitstoot te realiseren.

 

Wij steunen een wereldwijde CO2-reductie van 50% tegen 2030, vergeleken met 2019. Dit vormt de basis voor de doelstellingen voor het verduurzamen voor onze beleggingscategorieën.

 

Wij geloven in het concept van fair share verduurzamingsdoelstellingen. Anders gezegd, landen met een historisch hogere uitstoot (meestal ontwikkelde markten) zouden sneller moeten verduurzamen dan landen met een historisch lagere uitstoot (meestal opkomende markten).

 

Dit is onze standaardpositie, zowel bij ons fiduciair beheer, als in ons advies en bij onze liability-driven investeringen.

Antartica ice blocks

Wij meten

Wij meten de CO2-voetafdruk van onze investeringen, onze huidige uitstoot van broeikasgassen en de mate waarin wij bijdragen aan klimaatverandering. Wij gebruiken MSCI-gegevens om onder andere het volgende te meten:

 

• Onze financiële risico’s zoals transitierisico’s en fysieke klimaatrisico’s.

 

• Onze impact op de wereld, om onze beleggingen en betrokkenheid af te stemmen op ons doel de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.

 

Wij meten de portfolio financed emissions per geïnvesteerde euro op basis van de bedrijfswaarde inclusief contanten (Enterprise Value Including Cash, EVIC). Dit is de primaire maatstaf die wij gebruiken om onze doelstellingen te bepalen en de CO2-voetafdruk van onze portefeuilles in de loop van de tijd te verkleinen.

 

Klimaatrechtvaardigheid is van cruciaal belang voor het slagen van het klimaatakkoord van Parijs. Voor staatsobligaties geven wij de voorkeur aan CO2e per hoofd van de bevolking als maatstaf voor de CO2-voetafdruk. Daarnaast kijken we naar historische uitstootcijfers, fair share-CO2-budgetten en uitstootprognoses.

Kind in grote boom

Wij investeren

Duurzaamheid – en klimaatverandering in het bijzonder – is een integraal onderdeel van ons investeringsproces.

 

Wij beleggen in groene obligaties. Wij beoordelen zowel de duurzaamheid van de uitgever als van de uitgegeven obligatie zelf. Groene obligaties kunnen bedrijven in minder duurzame sectoren helpen bij de transitie, bijvoorbeeld een cementbedrijf dat activiteiten wil financieren die de CO2-uitstoot van de productie verminderen.

 

Groene en duurzame obligaties kunnen worden verhandeld tegen een premie ten opzichte van hun grijze (of conventionele) tegenhanger. We vinden deze premie steeds meer vanzelfsprekend. Ten eerste omdat wij de premie beschouwen als een factor in de algehele beoordeling van de investering. Ten tweede omdat, hoewel het aanbod groeit, de vraag nog sneller groeit, wat kan leiden tot hogere premies die een actievere strategie ten goede komen.

Wij beleggen in koolstofarme aandelen. Onze voorkeur gaat uit naar engagement (en gedragsverandering) in plaats van desinvestering. Maar – net zoals sommige beleggingen ongeacht het rendement te riskant worden geacht – zullen sommige beleggingen in de praktijk een te negatieve impact hebben op systemische vraagstukken zoals klimaatverandering of het beschermen van mensenrechten. Daarom investeren wij in CO2-arme fysieke aandelen en zullen we dit ook in de toekomst blijven doen.

Wij geloven in het gebruik van scenario-analyse om onze investeringsbeslissingen te onderbouwen.

Onze drie voorkeursscenario’s zijn:

Een 1,5°C transitie, in lijn met het akkoord van Parijs – dat is ons doel, dit is hoe we beleggen en waar wij ons voor inzetten. Dit scenario veronderstelt dat maatregelen worden genomen die de temperatuurstijging beperken tot 1,5 graden Celsius.

Een 2°C late transitie (of ‘onvermijdelijke beleidsreactie’) – dit is onze voorspelling en verwachting.

Een 3°C langzame transitie – dit is ons meest negatieve scenario.

Windmolens bij zonsondergang

Wij zetten ons in

Hoewel we niet in individuele aandelen beleggen, beleggen we wel direct in obligaties, waaronder staatsobligaties, en hebben we hoge verwachtingen van het rentmeesterschap van onze managers. Zo verwachten wij dat zij zich inzetten in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs.

 

Wij zijn voorstander van engagement op lange termijn, samenwerking voor een positieve impact op de wereld zoals vermindering van de absolute CO2-uitstoot.

 

Wij hebben de UK Stewardship Code en Climate Action 100+ ondertekend.

 

Wij zien beleidsengagement als een natuurlijke uitbreiding van ons streven voor een netto-nul-uitstoot- Wij zijn ons ervan bewust dat de markt als geheel een duurzaamheidsslag moet maken en dat een goed doordacht en goed uitgevoerd duurzaam beleggingsbeleid duidelijke voordelen voor onze klanten en de bredere maatschappij oplevert.

 

In het bijzonder zullen wij participeren in beleidsoverleg dat relevant is voor duurzaam beleggen in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Europa en zullen wij waar mogelijk en gepast onze deskundigheid en ervaring inbrengen.

schol vissen

Wij werken samen

Voor ons is samenwerking een belangrijke manier om bij te dragen aan een duurzamer financieel systeem. Door ons te verenigen rond gemeenschappelijke thema’s en methodologieën sturen we een duidelijke boodschap naar bedrijven waarin we investeren – en naar onze toezichthouders. Samenwerking zorgt voor een snellere, vlottere transitie.

 

Wij geloven dat streven naar netto-nul uitstoot een collectief actieprobleem is. Hoewel onze portefeuilles gericht zijn op netto-nul moeten we uiteindelijk de markt als geheel in beweging zetten om deelnemers te beschermen tegen de ecologische en financiële gevolgen van klimaatverandering.

 

De klimaatcrisis is niet goed ingeprijsd op de markten en dat verdient onze aandacht. Anders gezegd: markten financieren op dit moment nog investeringen die op korte termijn winstgevend blijven, maar op lange termijn niet stroken met de milieu- en financiële doelstellingen.

 

Wij zijn lid en supporter van verscheidene duurzaamheidsorganisaties, waaronder PRI, IIGCC, PCAF en het Net Zero Asset Managers Initiative.

bos

Wij compenseren

Wij meten en minimaliseren de CO2-uitstoot van ons eigen bedrijf. Zo gebruiken wij groene energie op ons kantoor in Rotterdam en proberen wij zo min mogelijk te reizen of waar mogelijk de trein te nemen. Al onze overgebleven uitstoot compenseren we.

 

In 2020 had de Cardano Group een CO2-uitstoot van 491 ton. Ons verslag, opgesteld door South Pole, is op aanvraag beschikbaar. Om onze uitstoot te compenseren hebben wij gekozen voor Cookstoves for Maasai Communities in Kenia dat banden heeft met BIX Capital, een impact-investeringsinitiatief dat wordt gefinancierd door Cardano Development.

Vrouw in futuristisch oog

Wij passen ons aan

Duurzaamheid – en zeker ook klimaatverandering – is een dynamisch concept.

 

We zijn een private onderneming en dat geeft ons de vrijheid om nieuwe initiatieven uit te proberen en buiten de gebaande paden te gaan. Wij zijn ons ervan bewust dat data onvolmaakt zijn en dat methodologieën nog in ontwikkeling zijn, vooral voor activaklassen zoals private equity, infrastructuur en derivaten.

 

Onze aanpak zal op basis van voortschrijdend inzicht meegroeien en -veranderen met ontwikkelingen in de wetenschap, technologie en bedrijfs- en investeringspraktijken. Wij zullen onze netto-nul-ambities regelmatig bijwerken om te waarborgen dat wij voorop blijven lopen bij het aanpakken van de klimaatcrisis.