Skip to content

Hoe denken en werken wij

Leer meer over onze risicomanagementfilosofie

Het vermijden van diepe dalen.

Wij helpen jou de financiële doelstellingen van jouw pensioenfonds op een stabiele wijze te realiseren. Niet per se door minder risico te nemen. Maar door acceptabele risico’s te nemen. Met het vermijden van diepe dalen. Door te zorgen dat jouw financiële positie onder elk economisch scenario voldoende blijft om de pensioenbelofte waar te maken.

Menselijk gedrag in een complexe wereld als grootste risico.

Wij hebben twee inzichten die allesbepalend zijn voor hoe wij risico’s beheersen.

Irrationeel gedrag

Bij het nemen van belangrijke beslissingen rondom geld en risico stappen wij als mens voortdurend in talloze cognitieve valkuilen. We handelen niet rationeel. Door bijvoorbeeld overmoed, niet kunnen omgaan met ambiguïteit en stereotypering creëren we onze eigen werkelijkheid, die er vaak niet is. We slaan alles wiskundig plat en negeren fundamentele onzekerheden bij het nemen van beslissingen.

Complexe wereld

Financiële systemen en financiële regelgeving zijn dankzij dezelfde cognitieve valkuilen vaak gebaseerd op het gebrekkige idee te weten hoe de wereld werkt. Dat de wereld zich lineair ontwikkelt. Maar dat is een illusie. Wij kunnen er alleen maar naar raden hoe iets zal uitpakken en meestal hebben we het mis. In realiteit ontwikkelen extreme gebeurtenissen zich vaak in hoog tempo op volstrekt onvoorspelbare wijze. Met enorme gevolgen voor de financiële positie van jouw pensioenfonds.

We hebben een vaste werkwijze.

Onze werkwijze leunt op drie pilaren.

Scenariodenken

We gebruiken en doorleven uiteenlopende scenario’s om het juiste afdekkingsbeleid voor jouw pensioenfonds te ontwerpen. Scenariodenken op basis van demografische, sociaaleconomische, politieke en technologische signalen is een belangrijk ingrediënt van goed strategisch risicomanagement. Het maakt discussies diepgaander, de keuzes doordachter en robuuster.

Consequenties

We richten ons op de consequenties van beleid in de diverse scenario’s, niet op de kans dat een scenario zich voltrekt. De kans dat een scenario zich voltrekt is niet relevant. Het zijn juist de consequenties waar het om gaat voor jouw pensioenfonds. Dit betekent dat we niet werken met de regerende gedachtegang binnen de financiële wereld dat de economie en de markten volledig statistisch te modelleren zijn.

Groepsdynamiek

We zorgen voor een gezonde groepsdynamiek bij het nemen van grote beslissingen voor jouw fonds. Als individu kunnen we onze cognitieve valkuilen moeilijk omzeilen. Met elkaar kunnen we dat wel. Maar alleen als de dynamiek in de groep van beslissers zodanig is dat verschillende visies echt gehoord worden, ego’s ondergeschikt zijn en iedereen uitgedaagd wordt op respectvolle manier inhoudelijke conflicten met elkaar aan te gaan. Zo komen we tot de beste beslissingen in het belang van jouw fonds.