Skip to content

Bieden rentehedges de beoogde bescherming tijdens deze coronacrisis?

Rentes daalden tijdens het begin van de coronacrisis hard, maar de rentehedges bleven overeind.

Natuurlijk moeten we in deze tijden van onzekerheid en beweeglijkheid meer onderhoud uitvoeren en regelmatig bijsturen om binnen de gestelde bandbreedtes te blijven. Maar de rentehedges hebben de beoogde afdekking weten te realiseren. Geen crisis is hetzelfde en daarom delen we graag een aantal aandachtspunten die ons opvielen tijdens het losbarsten van de coronacrisis.

Door Niek van Breukelen en Oege Pennin, Overlay Management team Cardano 

De dalende rentes die we in het verloop van de crisis zagen, hebben hoe dan ook impact gehad op de dekkingsgraad van pensioenfondsen en dus ook van onze klanten. Ook al presteren we conform de strategie van het pensioenfonds, dan nog doet dit natuurlijk pijn en zorgt het voor onrust bij bestuurders. Weliswaar doet de rentehedge wat we er mee beoogden en is die nu veel meer waard geworden. Maar de meeste pensioenfondsen hebben in het verleden de strategische keuze gemaakt om het renterisico niet voor de volle honderd procent af te dekken. Logisch dus dat we tijdens de crisis nog meer en intensiever contact hebben met onze klanten. We voorzien hen proactief van informatie, monitoren dagelijks de rentehedge en kijken voortdurend waar we moeten bijsturen om de doelstellingen te blijven halen; zo doen we er alles aan om hen te ontzorgen.

Verschil in impact lange en kortere looptijden

We zien wel verschil tussen klanten. Er is bijvoorbeeld een aantal klanten dat voor alle rentecurvelooptijden eenzelfde percentage afdekt, maar we hebben ook klanten die vooral het lange eind van de rentecurve minder afdekken. Deze mate van afdekking over de verschillende looptijden kunnen wij als beheerder ook (deels) zelf sturen, vanzelfsprekend binnen de bandbreedtes die bij ons mandaat horen. Wat opvalt is dat tijdens deze crisis vooral de langere looptijden, dus de 30-, 40- en 50-jaars looptijden, veel harder gedaald zijn dan de 10- en 20-jaars looptijden.  We zien dat de wat nieuwere pensioenfondsen die vooral jongere deelnemers hebben, harder geraakt zijn dan bijvoorbeeld gesloten pensioenfondsen waar geen nieuwe opbouw meer is. Ook over die ontwikkeling zijn we met klanten in gesprek. De vraag die voorligt is wat we kunnen doen om dit in de toekomst te voorkomen?

Onzekerheid over renteontwikkeling in verschillende scenario’s

Net zomin als onze klanten kunnen wij de toekomst voorspellen. Daarom maken we gebruik van de verschillende realistische coronascenario’s die we bij Cardano hebben ontwikkeld om onze klanten en onszelf voor te bereiden. Als het gaat om renteontwikkeling, bieden die geen eenduidig antwoord. In het ene coronascenario zien we een verdere daling, in een ander juist een enorme stijging. Dus veel klanten stellen nu de vraag hoeveel renterisico ze moeten nemen als de rentes rond 0% liggen of zelfs negatief zijn. Is het plausibel dat de rentes voor langere tijd naar -1% gaan of moeten we er rekening mee houden dat de rentes eindelijk toch gaan stijgen?

Een mogelijke oplossing is om swaptions in te zetten als verzekering tegen rentedalingen, maar tegelijkertijd wel te kunnen profiteren van een eventuele rentestijging. Maar tijdens het hoogtepunt van de huidige crisis moesten fondsen daar even mee wachten. Juist als de markt zeer beweeglijk is, zijn deze producten relatief duur en zou het een beetje mosterd na de maaltijd zijn. Nu het wat rustiger is, maar de onzekerheid over bijvoorbeeld een tweede uitbraak nog aanhoudt, kan het alsnog verstandig zijn om een deel van je renteswaps om te zetten en swaptions aan te kopen als je wilt meeprofiteren van het scenario dat de rente gaat stijgen en tegelijkertijd het risico naar beneden wil blijven afdekken.

Voor het bepalen van de te volgen strategie voor de toekomst spelen ook andere factoren mee. Sommige pensioenfondsen dekken renterisico’s niet (alleen) af in termen van de swap, dus de marktrentecurve, maar rekenen alles terug op basis van de UFR-curve (regelgevingscurve). We zagen in deze beweeglijke markt ook weer dat de dynamiek van deze curves extremer wordt; het verschil tussen beide is verder vergroot. Daar moet je dus wel wat mee. We weten namelijk dat die UFR-curve in 2021 mogelijk weer wordt aangepast. We dienen dus niet alleen op de korte, maar ook op de middellange termijn te denken.

Blijvende focus op assets met laag risico in de rentehedge

Wat deze crisis voor ons bevestigt is dat we focus moeten houden op producten uit assets classes met een laag risico in de rentehedges, zoals staatsobligaties en renteswaps. Bij Cardano zijn we terughoudend om producten die meer risicofactoren hebben dan alleen rente in de rentehedge op te nemen, zoals bedrijfsobligaties en andere categorieën zoals high yield. Voor de coronacrisis zag je dat de zoektocht naar meer rendement een beweging naar producten met kredietrisico teweegbracht. In deze crisis zie je nu bijvoorbeeld bedrijfsobligaties juist in waarde dalen omdat het met die bedrijven niet goed gaat en de kredietcomponent de overhand neemt in de waardering. Die assets geven dan niet meer de pure renteafdekking die je zou willen hebben.