Waarom is duurzaamheid belangrijk?

Om als samenleving onze levensstandaard in stand te houden is het cruciaal om de juiste balans te vinden tussen sociale verantwoordelijkheid, milieubescherming en economische rendabiliteit. Duurzaamheid betekent dat we in staat zijn om zonder de behoeften van morgen tekort te doen, vandaag in onze behoeften te kunnen voorzien.

Vroeger was duurzaamheid vooral een lokale zaak. De aloude oplossing om simpelweg hogere schoorstenen te bouwen werkt tegenwoordig niet meer. Klimaatverandering is een wereldwijd probleem dat iedereen raakt. Als investeerder is het vanuit financieel oogpunt slim om te beleggen in bedrijven die de juiste balans zoeken tussen mens, planeet en winst (people, planet, profit). Goed bestuurde bedrijven die deze balans vinden hebben een duurzaam bedrijfsmodel voor de lange termijn en zijn goed voorbereid op de onvermijdelijke transitie naar een duurzamere samenleving. Duurzame investeringen zoals groene obligaties financieren infrastructurele projecten die de overgang naar een duurzame samenleving versnellen.

We hebben tenslotte maar één planeet en het is aan ons om die te beschermen ten behoeve van toekomstige generaties.

Wat is E?

E staat voor “Environmental”: beoordelen van de impact op het milieu. Deze analyses kunnen een groot aantal milieufactoren omvatten, zoals:

 • Hoeveel een bedrijf of overheid bijdraagt aan klimaatverandering door het uitstoten van broeikasgassen
 • Afvalmanagement
 • Efficiënt gebruik van energie
 • Recycling ​
 • Milieurisico’s in de lucht, het water en de bodem voor het bedrijf

Over het algemeen scoort een belegging beter op deze factoren als bedrijven of overheden milieuoverwegingen integreren in hun strategie en beleidsvorming.

Wat is S?

staat voor “Social”. Dit gaat over het beoordelen van de impact op de samenleving en de mensen die daar deel van uitmaken.

Enkele voorbeelden van dergelijke sociale overwegingen zijn:

 • Mensenrechten
 • Arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen
 • Het gebruik van kinderarbeid of gedwongen arbeid
 • Diversiteits- en inclusiviteitsbeleid
 • Arbeidsveiligheid
 • Integratie in lokale gemeenschappen

Over het algemeen scoort een belegging goed op sociale kwesties als bedrijven of overheden rekening houden met de impact op alle lokale belanghebbenden en het welzijn van onze samenleving als geheel.

Wat is G?

G staat voor “Governance” en richt zich op bedrijfsbestuur en is van toepassing op de bestuursstructuur van publieke instellingen. Het gaat hier om factoren die gebruikt worden om beleggingen te beoordelen in relatie tot de basisprincipes, rechten, verantwoordelijkheden en verwachtingen van de raad van bestuur van een organisatie.

Een goed georganiseerd bestuurssysteem brengt de belangen van alle betrokken partijen op een lijn, ondersteunt de langetermijnstrategie van het bedrijf/de publieke instelling en draagt bij aan het verbeteren van het risicomanagement, het remuneratiebeleid, de rechten van belanghebbenden en transparantie.

De geschiedenis van ESG

Jaren 50 en 60 Pensioenfondsen investeren voor de eerste keer in sociale projecten zoals betaalbare woningen en gezondheidsinstellingen.

1971 General Motors introduceert een Gedragscode, de zogeheten Sullivan Principes, voor de zaken die het bedrijf doet in Zuid-Afrika. De apartheid leidt tot grootschalige desinvesteringen in Zuid-Afrika. ​

1988 J.S. Coleman schrijft zijn artikel “Social Capital in the Creation of Human Capital”. Hij trekt daarin een deel van de Friedman-doctrine in twijfel. Coleman beweert dat sociale verantwoordelijkheid niet per se negatieve gevolgen heeft voor de resultaten van een bedrijf.

1998 John Elkington introduceert de Triple Bottom Line (TBL), een boekhoudkundig kader waarbij naast financiële factoren ook milieuaspecten en sociale factoren worden meegewogen.

1999 Kofi Annan kondigt het UN Global Compact aan, een niet-bindend verdrag gericht op bedrijven, met tien beginselen op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie. Het Global Compact draagt bij aan de ontwikkeling van de UN PRI. (Gelanceerd in 2000)

1999 Introductie van de Dow Jones Duurzaamheidsindex.

2000 Introductie van de Millennium Development Goals (MDG). Dit zijn acht doelstellingen voor het jaar 2015 (ingaande in 2005) die zijn opgesteld tijdens de Millenniumtop van de Verenigde Naties.

2005 De term “ESG” wordt voor het eerst gebruikt in een artikel met de titel ‘Who Cares Wins’.

2006 De UN Principles for Responsible Investment (PRI) worden opgesteld. Deze zes principes zijn bedoeld om ESG te integreren in het beleggingsproces. De term “ESG” wordt op steeds grotere schaal gebruikt.

2008 De Wereldbank geeft de eerste groene obligatie uit.

2010 De Financial Reporting Council (FRC) introduceert de UK Stewardship Code. Deze code houdt in dat institutionele investeerders samen moeten werken met de bedrijven waarin geïnvesteerd wordt om de belangen van begunstigden te behartigen op basis van zeven principes.

2011 Op basis van de “Fortune 100 Best Companies to Work” lijsten van Moskowitz (voor het eerst verschenen in 1998), laat Alex Edmans zien dat deze honderd bedrijven beter presteren dan soortgelijke bedrijven. Hij vecht daarmee de aanname aan dat investeren op basis van ESG-factoren tot minder opbrengsten zou leiden.

2015 De UN Sustainable Development Goals (SDG) worden opgesteld en treden in 2016 in werking.

2015 Het Akkoord van Parijs wordt gepresenteerd. Inmiddels is het akkoord door 197 landen ondertekend. Al deze landen hebben beloofd samen te werken aan een maximale opwarming van twee graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. ​

2015 De Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) wordt opgericht. Ondertekenaars van de UN PRI kunnen ervoor kiezen om de aanbevelingen van de TCFD rondom klimaatgerelateerde financiële openbaarmaking op te volgen.

2017 Eerste aanbeveling door de TCFD.

2019 De Dutch Stewardship Code, gebaseerd op elf principes, treedt in werking.

Wat is het IMVB convenant?

Het IMVB (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen) convenant is onderdeel van de convenanten omtrent het IMVO (Internationaal Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen).

Het  IMVB convenant is in december 2018 ondertekend door verschillende Nederlandse pensioenfondsen (70), NGO’s, vakbonden en ministeries. Het convenant kent twee sporen. Het brede spoor, verplicht voor pensioenfondsen die het convenant hebben ondertekend, en het diepe spoor dat optioneel wordt nageleefd door een selectie van 10 pensioenfondsen.

Voor beide sporen geldt dat pensioenfondsen onderzoek doen of zich misstanden voordoen in de keten van hun beleggingen. Er wordt gekeken naar misstanden op het gebied van milieu, arbeid, mensenrechten en governance. In geval van misstanden kunnen pensioenfondsen als aandeelhouder bijvoorbeeld invloed uitoefenen door middel van engagement om verbetering bij bedrijven waarin ze beleggen in gang te zetten of – als uiterst redmiddel – te desinvesteren.

Het diepe spoor onderscheidt zich van het brede spoor door het samen optrekken van convenantpartijen in de aanpak van geconstateerde misstanden, die een deelnemend pensioenfonds niet alleen kan oplossen.

De uitvoering van het verantwoord beleggingsbeleid kan worden uitbesteed aan externe managers. Belangrijk is dan dat de richtlijnen van het convenant, instrumentarium genoemd, in de contracten met de externe manager worden opgenomen.

Het convenant stelt dat max. 3,5 jaar na de inwerkingtreding (01/01/2019) deelnemende pensioenfondsen rapporteren over hoe ESG-factoren in hun beleggingsbeginselen zijn opgenomen.

Wat kan ik verwachten van regelgeving?

Naast wereldwijde initiatieven zoals van de PRI en de TCFD en regionale afspraken zoals het IMVB convenant komt de EU ook met regelgeving omtrent duurzaam beleggen. In het actieplan “Financiering van duurzame groei” van de Europese Commissie zijn o.a. de volgende elementen opgenomen:

 • Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) (EU verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector)
 • Taxonomie Verordening
 • CO2-benchmarkverordening
 • Wijzigingen in AIFMD, UCITS and MiFID

Voor pensioenfondsen is met name de SFDR van belang. De SFDR kent in essentie vier hoofdverplichtingen:

 1. Financiële ondernemingen dienen in hun beleid vast te leggen hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen bij beleggingsbeslissingen of beleggingsadvies. Ook moeten bepaalde bestaande beleidsstukken, zoals het beloningsbeleid, hieraan worden aangepast.
 2. Informatie over het beleid en het meewegen van duurzaamheidsrisico’s dient op de website te worden gepubliceerd. Dit omvat mede uitleg over hoe negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking worden genomen.
 3. In precontractuele informatie dient te worden aangegeven hoe bij beleggingsbeslissingen en beleggingsadvies rekening wordt gehouden met duurzaamheidsrisico’s en hoe dit invloed heeft op het verwachte rendement. Ook dient te worden aangegeven hoe negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren in aanmerking worden genomen.
 4. In geval van duurzame beleggingen moeten financiële ondernemingen extra voorgeschreven informatie over de duurzaamheid van deze beleggingen verschaffen, zoals informatie over een gehanteerde index of benchmark (teneinde greenwashing te voorkomen).

ESG en beleggen

Wat is verantwoord beleggen?

Verantwoord beleggen is een aanpak die rekening houdt met factoren op het gebied van milieu, sociaal beleid en governance. Dit gebeurt in de overtuiging dat deze factoren van wezenlijke invloed zijn op het verwachte financiële resultaat. Het is daarbij geen vereiste dat een belegging positief bijdraagt aan de samenleving en het milieu. Het financieel rendement van de belegging staat voorop.

Wat is sociaal verantwoord beleggen (socially responsible investing, SRI)?

SRI is een beleggingsaanpak waarbij investeringen worden gedaan op basis van bepaalde ethische en/of morele waarden. SRI houdt in dat de investeerder op basis van specifieke eigen normen geen geld besteedt aan bepaalde activiteiten, zoals tabak, fossiele brandstoffen of de bio-industrie.

SRI kan gezien worden als een onderdeel van verantwoord beleggen, waarbij investeringen worden gedaan op basis van bepaalde ethische en morele warden.

Wat is duurzaam beleggen?

Het doel van duurzaam beleggen is om lange-termijnwaarde te creëren voor pensioengerechtigden, leidend tot duurzame opbrengsten voor de economie, het milieu en de samenleving. Duurzaam beleggen gaat verder dan verantwoord beleggen omdat het doel is om geen schade aan te richten, en idealiter juist goed te doen. Duurzame bedrijven zouden een beter risicogewogen rendement moeten bieden omdat ze negatieve impact proberen te voorkomen of te verminderen of er actief naar streven om een positieve impact te vergroten. Deze impact wordt bekeken op basis van de ESG-factoren. Duurzaam beleggen geeft de voorkeur aan bedrijven die deze gedragingen laten zien en streeft ernaar om de impact van beleggingen te meten en te beoordelen op basis van daadwerkelijke consequenties, in plaats van enkel de nadruk te leggen op financiële risico’s en rendement.

Wat is impact Investing?

Impact investing is een beleggingsaanpak waarbij er een duidelijke focus is op het creëren van een specifieke positieve impact, zoals toegang bieden tot schoon water. Veelal worden de Sustainable Development Goals van de VN gebruikt om de gewenste impact de definiëren en meten. Impact investing kan gepaard gaan met een commercieel aantrekkelijk risicogewogen rendement, maar gaat soms meer over de daadwerkelijke impact dan over de financiële risico’s en rendementen. De financiële voordelen zijn in dat geval van secundair belang ten opzichte van de ESG-impact.

Wat maakt een investering groen?

Dit is het geval wanneer de investeringsactiviteiten van een investering betrekking hebben op activiteiten die gericht zijn op verbetering of bescherming van het milieu. Dit omvat alles van investeringen in bedrijven die alternatieve (groene) energietechnologie ontwikkelen tot bedrijven met de beste milieupraktijken.

Wat is een groene obligatie?

Een groene obligatie is een obligatie waarvan de opbrengsten worden gebruikt om projecten te financieren waarmee het milieu wordt beschermd of verbeterd.

Wat is greenwashing?

In de beleggingssector verwijst greenwashing naar het duurzamer doen lijken van een belegging dan dat deze daadwerkelijk is, bijvoorbeeld door beleggers te doen geloven dat een bedrijf meer moeite doet om te verduurzamen dan werkelijk het geval is. Een organisatie kan ernstige imagoschade oplopen als ontdekt wordt dat er aan greenwashing gedaan wordt.

Wat is engagement?

Engagement betreft het voeren van een dialoog met bedrijven en het aanspreken van ondernemingen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het doel van engagement is om ondernemingen te stimuleren tot verandering indien zich deze niet aan bepaalde normen en principes houden. Die kunnen breed gedragen internationale normen zijn – zoals mensenrechten, arbeidsnormen, milieunormen of anticorruptie – maar ook de specifieke normen uit het engagement-beleid van een pensioenfonds.

Wat zijn de best practices?

Er zijn allerlei manieren waarop vermogensbeheerders en vermogensbezitters duurzaamheid kunnen integreren in hun beleggingsproces. De meest gebruikte manieren zijn:

Opbouw van de portefeuille: Enkel beleggen in bedrijven die bijdragen aan jouw duurzaamheidsdoelstellingen. Duurzaamheid kan op verschillende manieren geïntegreerd worden in het proces van de opbouw van een portefeuille, bijvoorbeeld door duurzaamheidscriteria te hanteren bij het kiezen van beleggingen. Door duurzaamheid mee te nemen in de opbouw van de portefeuille zorg je ervoor dat duurzaamheid het fundament van je beleggingsportefeuille wordt.

Engagement: Engagement verwijst naar de dialoog tussen de belegger en bestaande of potentiële deelnemingen (zoals bedrijven, overheden, gemeenten, et cetera) over ESG-kwesties. Het doel is om ESG-praktijken te beïnvloeden en/of transparantie betreffende ESG te verbeteren. (Kijk hier voor meer informatie)​

Vermogensbeheerders en -bezitters kunnen hun engagement-activiteiten op eigen gelegenheid uitvoeren, maar kunnen ook hun krachten bundelen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan initiatieven zoals Climate Action 100+. 

Climate Action 100+: dit is een investeerdersinitiatief dat is opgericht om ervoor te zorgen dat de belangrijkste producenten van broeikasgassen in de wereld de nodige maatregelen tegen klimaatverandering nemen. Ondertekenaars van de Climate Action 100+ staan in contact met de honderd grootste producenten van broeikasgassen over het terugdringen van emissies, het verbeteren van governance en het versterken van klimaatgerelateerde financiële openbaarmaking.

Desinvestering: Investeringen die niet voldoen aan de ondergrens van de duurzaamheidscriteria van de belegger kunnen worden uitgesloten. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om bedrijven uit de tabaksector uit je beleggingsportefeuille te weren. ​Ook kan desinvestering een keuze zijn als vanuit de engagement blijkt dat bedrijven niet openstaan voor dialoog of verbetering.

Wat zijn mijn opties met betrekking tot mijn pensioenfonds?

Voor een pensioenfonds is het implementeren van verantwoord beleggen op basis van de ESG-factoren en het voldoen aan beheerverplichtingen vooral een kwestie van roeien met de riemen die je hebt. De situatie ziet er logischerwijs anders uit voor een groot fonds met een intern team met daarin enkele ESG-specialisten dan voor een kleiner fonds zonder intern team. ​

Wat alle fondsen echter gemeen hebben is dat bestuurders hun koers uiteenzetten in een Verklaring Inzake de Beleggingsbeginselen (’Investment beliefs’) en dat het hun verantwoordelijkheid is ervoor te zorgen dat deze beginselen worden toegepast op alle aspecten van hun beleggingsportefeuille.

Acht tips voor pensioenfondsbestuurders:

 1. Zorg voor regelmatige training op het gebied van verantwoord beleggen en klimaatverandering om op de hoogte te blijven van best practices en nieuwe regelgeving.
 2. Zorg ervoor dat je inzicht hebt in hoe de ESG-factoren zijn geïntegreerd in je portefeuille.
 3. Maak een overzicht van huidige en mogelijk toekomstige wetgeving op het gebied van de ESG-factoren en klimaatverandering.
 4. Beoordeel de ESG-activiteit in je huidige portefeuille en ga op zoek naar eventuele hiaten in het licht van aankomende en toekomstige wetgeving.
 5. Stel samen met je aanbieders een actieplan op en definieer doelstellingen voor het oplossen van mogelijke tekortkomingen.
 6. Stel samen met je aanbieders een proces van rapportage op – inclusief regelmatige bijeenkomsten – op het gebied van ESG-factoren en klimaatverandering, zodat je een compleet overzicht hebt van al je beleggingen.
 7. Bekijk hoe je verder kunt gaan dan wat de huidige wetgeving vereist, bijvoorbeeld door te streven naar emissievrije beleggingen in 2050, en stel een actieplan op om deze doelstellingen te bereiken.
 8. Neem de belangrijkste ESG-gerelateerde financiële risico’s, zoals klimaatverandering, mee bij het uitvoeren van een Integrale Risico-analyse.

Bestuurders van een fonds dat gebruik maakt van een fiduciaire beheerder zorgen samen met hun aanbieder ervoor dat de ESG-factoren en klimaatverandering worden geïmplementeerd in overeenstemming met de Investment beliefs. De fiduciair manager zorgt ervoor dat de Investment beliefs onderdeel uitmaken van alle vermogensbeheerovereenkomsten met vermogensbeheerders, controleert dat de vermogensbeheerders zich aan de overeenkomst houden en rapporteert met betrekking tot alle beleggingen en alle vermogensbeheerders.

Hoe naar duurzaamheid in een portefeuille te kijken?

In grote lijnen zijn er twee manieren om naar duurzaamheid in de portefeuille te kijken, kwalitatief en kwantitatief.

Kwalitatieve aanpak

In deze aanpak wordt grondig onderzoek (due dilligence) gedaan naar de duurzame activiteiten van deelnemingen waarin wordt belegd. Doorgaans wordt dit onderzoek uitgevoerd door een beleggingsanalist en gepresenteerd in een duurzaamheidsrapport. Op deze manier ontstaat een goed kwalitatief begrip van de duurzaamheid van de deelneming.

Kwantitatieve aanpak

In deze aanpak wordt de duurzaamheid van een deelneming uitgedrukt in cijfers. Hierbij wordt doorgaans gebruik gemaakt van data providers zoals Bloomberg, MSCI en Sustainalytics. De uitstoot van broeikasgassen door een deelneming is hier een voorbeeld van. Daarnaast kunnen uitgevers van obligaties aangeven welke SDGs worden gesteund.

Het combineren van de kwalitatieve en kwantitatieve aanpak, met gebruik van verschillende data providers, resulteert in een goed beeld omtrent de duurzaamheid van een deelneming.

Wereldwijde ESG-overeenkomsten

Wanneer pensioenfondsen samenwerken met dienstverleners of vermogensbeheerders is het belangrijk om te overwegen of de ESG-doelstellingen van deze partijen overeenkomen met hun eigen doelstellingen. Partijen zullen beginselen die zij ondersteunen en waarvoor ze zich inzetten openbaar ondertekenen. Pensioenfondsen kunnen vervolgens vergelijken welke dienstverleners/vermogensbeheerders deze beginselen hebben ondertekend en de partijen kiezen die het beste bij hun eigen doelstellingen aansluiten.

Het UN Global Compact

Het UN Global Compact trad in werking op 26 juli 2000, is het grootste zakelijke duurzaamheidsinitiatief ter wereld en telt meer dan 12.000 ondertekenaars uit 160 landen. Het Global Compact heeft twee hoofddoelstellingen: ​

1) Het stimuleren van activiteiten met betrekking tot andere VN-initiatieven zoals de Millenniumdoelstellingen en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.​

2) Fungeren als een niet-bindend verdrag met tien beginselen op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie. ​

Deze beginselen zijn onderverdeeld in Mensenrechten, Arbeid, Milieu en Anti-corruptive.

Mensenrechten
Beginsel 1: Bedrijven dienen de bescherming van internationale mensenrechten te ondersteunen en respecteren;

Beginsel 2: Bedrijven dienen ervoor te zorgen dat ze niet medeplichtig zijn aan de schending van mensenrechten.

Arbeid ​
Beginsel 3: Bedrijven dienen de vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen te ondersteunen;

Beginsel 4: de afschaffing van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid;​

Beginsel 5: de effectieve afschaffing van kinderarbeid;​

Beginsel 6: de afschaffing van discriminatie met betrekking tot arbeid en werkgelegenheid.​

Milieu
Beginsel 7: Bedrijven dienen een preventieve aanpak van milieuproblemen te ondersteunen;

Beginsel 8: initiatieven nemen om een grotere mate van milieuverantwoordelijkheid te stimuleren;​

Beginsel 9: de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën aanmoedigen.

Anti-Corruptie ​
Beginsel 10: Bedrijven dienen zich te verzetten tegen elke vorm van corruptie, inclusief afpersing en omkoping.

UN Principles for Responsible Investment (PRI, ook wel Beginselen voor Verantwoord Beleggen)

Deze beginselen werden in april 2006 geïntroduceerd op de NYSE. De PRI kan gezien worden als een internationaal netwerk van investeerders (ondertekenaars) die alle zes beginselen in acht nemen en daarmee een kader creëren waarmee ESG-factoren in hun keuze van beleggingen kunnen worden meegenomen. Wereldwijd hebben meer dan 3.000 vermogensbezitters, vermogensbeheerders en dienstverleners de PRI ondertekend.

 • Beginsel 1: We zullen ESG-factoren meenemen in onze beleggingsanalyses en besluitvormingsprocessen.
 • Beginsel 2: We zullen actieve eigenaren zijn en ESG-factoren meenemen in ons beleid en onze werkwijze ten aanzien van eigenaarschap.
 • Beginsel 3: We zullen passende openheid betreffende ESG-factoren vragen van de organisaties waarin we beleggen.
 • Beginsel 4: We zullen het accepteren en implementeren van de beginselen binnen de beleggingssector promoten.
 • Beginsel 5: We zullen samenwerken om onze effectiviteit met betrekking tot het implementeren van de beginselen te vergroten.
 • Beginsel 6: We zullen elk afzonderlijk rapporteren over onze activiteiten en de geboekte voortgang op het gebied van de implementatie van de beginselen.

UN Sustainable Development Goals (SDG, ook wel Duurzame Ontwikkelingsdoelen)

De SDG werden in 2015 opgesteld door de VN. Deze doelen doen dienst als de wereldwijde duurzaamheidsagenda voor de periode 2016-2020 en vervangen daarmee de Millenniumdoelstellingen (MDG) (2005-2015). Alle VN-lidstaten hebben de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen aangenomen.  ​

 • Geen armoede
 • Geen honger
 • Goede gezondheid en welzijn
 • Kwaliteitsonderwijs
 • Gendergelijkheid
 • Schoon water en sanitair
 • Betaalbare en duurzame energie
 • Waardig werk en economische groei (op een duurzame manier)
 • Industrie, innovatie en infrastructuur (op een duurzame manier)
 • Ongelijkheid verminderen
 • Duurzame steden en gemeenschappen
 • Verantwoorde consumptie en productie
 • Klimaatactie
 • Leven in het water (duurzaam gebruik van water en het leven in het water)
 • Leven op het land (duurzaam gebruik van land en het leven op het land)
 • Vrede, justitie en sterke publieke diensten
 • Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

De TCFD is opgericht in december 2015. Ondertekenaars van de UN PRI kunnen er op vrijwillige basis voor kiezen om de aanbevelingen van de TCFD rondom klimaatgerelateerde financiële openbaarmaking op te volgen. In 2017 publiceerde de TCFD haar eerste aanbeveling met betrekking tot openbaarmaking. Daarin werden vier kernelementen van openbaarmaking genoemd:

 • Governance met betrekking tot klimaatgerelateerde risico’s en kansen.
 • Strategie met betrekking tot de werkelijke en mogelijke impact van klimaatgerelateerde risico’s en kansen op de organisatie, business, strategie en financiële planning.
 • Risicomanagement met betrekking tot processen die worden gebruikt om klimaatgerelateerde risico’s te ontdekken, beoordelen en beheersen.
 • Standaarden en doelstellingen die worden gebruikt om relevante klimaatgerelateerde risico’s en kansen te beoordelen en beheersen.

De stroom van duurzaameid is alleen beschikbaar op een desktop.

Je probeert de stroom van duurzaamheid op een tablet of een mobiel te openen. Deze pagina is helaas alleen beschikbaar op een desktop. Klik op onderstaande link om terug te keren naar onze website en open deze pagina opnieuw op een desktop.

Terug naar de Cardano website